Wij willen op voorhand geen honden uitsluiten maar onze activiteiten zijn niet geschikt voor honden die overmatig bijten in andere honden, overmatig rijden op andere honden of overmatig blaffen naar andere honden. Twijfel jij of jouw hond geschikt zal zijn voor onze activiteiten? Neem gerust contact met ons op! Wij helpen jou en jouw hond graag een pootje verder.

Annuleren van een boeking kan tot 48 uur van tevoren – het volledig bedrag wordt dan op je rekening teruggestort.

Algemeen

 1. Alle tussen de Quick Dogs Hondenschool Katwijk en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving/ boeken tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
  overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst
  waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 Cursus/Dienst

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus/dienst, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus/dienst. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
  verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
  het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd..
 6. Indien een les/dienst later dan 48 uur voor aanvang van die les/dienst is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen of terugstorten van het bedrag.
 7. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 8. Slipkettingen, Halti’s, Gentle-Leaders, Stroombanden, Flexlijnen, prikbanden of andere hulpmiddelen die het welzijn van de hond beschadigen of beperken, zijn op het eigen terrein van de hondenschool/hondenopvang NIET toegestaan.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les/dienst, op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar
  inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld
  gegeven.
 3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling
  ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 11. De klant dient de aanwijzigen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)
 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 14. Quick Dogs hondenschool Katwijk wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 15. Als er op het eigen terrein van de hondenschool/hondenopvang een
  hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in een van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 16. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
  (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Quick Dogs
  Hondenschool Katwijk.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
  ervaringen van de instructeurs van Quick Dogs Hondenschool Katwijk.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Quick Dogs
  Hondenschool Katwijk voor eventuele ongewenste gevolgen van de
  toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft
  aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
  conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

Communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het contact tussen Quick Dogs hondenschool Katwijk en de klant, dan wel tussen De Hondenkaravaan en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Quick Dogs hondenschool Katwijk is Quick Dogs hondenschool Katwijk niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Quick Dogs hondenschool Katwijk

Overmacht
Quick Dogs hondenschool Katwijk heeft ten alle tijden het recht om in geval van overmacht de bestellingen aan de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Quick Dogs hondenschool Katwijk dient dit schriftelijk aan de klant mee te delen. De klant heeft geen recht tot claimen van een schade vergoeding indien Quick Dogs hondenschool Katwijk door overmacht niet in staat is tot nakomen van de overeenkomst
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Quick Dogs hondenschool Katwijk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.